Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Absolwent w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym, planowania indywidualnego i grupowego programu/planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej: możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki, organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej.

Po ukończeniu kształcenia możesz podjąć pracę w podmiotach leczniczych i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub instytucjach świadczących pomoc prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy terapii zajęciowej
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
 • rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
 • monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP