KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik geodeta

Technik geodeta

Absolwent kierunku technik geodeta, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych, wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów, wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości, aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości, prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA GEODETY
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • sporządzanie opracowań kartograficznych
 • wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
 • wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
 • zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP