Plusedukacja

Terminy w KPA — poradnik dla technika administracji przed egzaminami

Terminy w KPA — poradnik dla technika administracji przed egzaminami

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) to zbiór zasad w formie ustawy, która dotyczy postępowania przed organami publicznymi. Jednym z bardzo ważnych zagadnień, które obejmuje ten dokument, jest zarządzanie terminami w procedurach administracyjnych. Co każdy specjalista powinien o tym wiedzieć?

Czym jest kodeks postępowania administracyjnego?

Zanim omówimy terminy w KPA, warto zacząć od tego, czym jest Kodeks postępowania administracyjnego. Jest to polski akt prawny, który wszedł w życie 1 stycznia 1961 roku. Od tego czasu obowiązuje wciąż ta sama ustawa, z późniejszymi zmianami.

Kodeks składa się z kilku działów, które opisują poszczególne zagadnienia związane z zasadami postępowania przed organami administracji publicznej.

Skupia się na następujących kwestiach.

  • strona w postępowaniu administracyjnym – z ustawy wynika, że jest nią każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Jest nią także ten, kto zażąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
  • zaświadczenia, skargi i wnioski – zgodnie z kodeksem organ ma obowiązek wydać zaświadczenie każdemu, kto go zażąda w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Organy publiczne muszą przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu.
  • spory kompetencyjne – w kodeksie znajdują się przepisy regulujące to, w jaki sposób się je rozstrzyga.
  • skarga na decyzję administracyjną – kodeks nie reguluje postępowania przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się tym Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Warto dowiedzieć się teraz, jak wygląda kwestia terminów w postępowaniu administracyjnym.

Terminy w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z zapisami kodeksu termin to czas wyznaczony na dokonanie określonej czynności. Dzieli się je na:

  • ustawowe (ustalone przez ustawodawcę),
  • urzędowe (określane przez dany organ).

Drugie z nich mogą być skracane lub wydłużane, jeśli jest to uzasadnione względami toczącego się postępowania.

Terminy w KPA rozróżnia się ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest skutek uchybienia danego terminu. Zgodnie z tym podziałem występują:

  • terminy zwykłe,
  • terminy zawite,
  • terminy prekluzyjne.

Wyróżnia się także terminy w KPA przeznaczone na wykonanie poszczególnych zadań.

Termin na wniesienie odwołania

Według art. 129 § 2 k.p.a. termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej stronie. Dotyczy to także decyzji ogłoszonych ustnie. Zgodnie z art. 129 § 3 k.p.a. przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Termin na rozpatrzenie sprawy

Główną zasadą dotyczącą terminów w Kodeksie postępowania administracyjnego jest to, że organy administracji publicznej powinny działać bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego ma nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym jest to miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

Ewentualne inne terminy w KPA regulują przepisy szczególne terminy określone w § 3 i 3a.

Termin załatwienia spraw, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę

Kodeks określa, że ma się to odbyć niezwłocznie. Nie ma jednak wskazanego dokładnego terminu.

Termin określony jako doręczenie pisma, jeśli adresat odmawia jego przyjęcia

Za taki termin w KPA jest uznawany dzień, w którym adresat odmówił przyjęcia przesyłki.

Termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu

Zgodnie z KPA wynosi 7 dni. Przekroczenie ustalonego terminu w KPA wiąże się z określonymi konsekwencjami dla urzędu. O każdym takim przypadku organ administracji publicznej musi zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Dlaczego warto wybrać kierunek technik administracji w szkole policealnej?

Po ukończeniu kierunku technik administracji będziesz przygotowany do pracy w różnego typu urzędach. Zdobędziesz niezbędną wiedzę do sporządzania protokołów, analiz, obsługi interesantów oraz prowadzenia dokumentacji.

Dlaczego warto wybrać szkołę policealną zamiast studiów? Przede wszystkim pierwsza opcja jest bezpłatna i trwa jedynie 4 semestry (czyli 2 lata akademickie). Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i wydatki. Znacznie szybciej będziesz gotowy do podjęcia zatrudnienia w wybranym miejscu.

Więcej przeczytasz tutaj: Szkoła policealna a studia.

Rola technika administracji w skutecznym zarządzaniu terminami w procedurach administracyjnych

Technik administracji zajmuje przede wszystkim się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Sporządza między innymi sprawozdania, protokoły i wiele innych pism urzędowych.

Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem zebrań, narad czy sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, czasami też nadzoruje pracę innych urzędników. Wszystkie te umiejętności możesz zdobyć na kierunku technik administracji.

Taki kurs przygotuje Cię także do zarządzania terminami w administracji publicznej. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień, które każdy technik musi mieć doskonale opanowane. Procedury administracyjne odbywają się według ściśle określonych zasad, które, jako absolwent tego kierunku, będziesz znał i będziesz mógł stosować je w praktyce.

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP